Skip to content

รู้จัก “โรคงูสวัด”

“โรคงูสวัด” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคอีสุกอีใส ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน อีกทั้งยังมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ

อาการของโรคงูสวัดจะเป็นตุ่มหรือผื่นขึ้นเฉพาะตามปมประสาทที่ไวรัสซ่อนตัวอยู่ โดยขึ้นเป็นแถบตามแนวเส้นประสาทไม่กระจายตัว เริ่มจากเกิดตุ่มแดงแล้วจึงกลายเป็นตุ่มนูน ตุ่มใส ในที่สุดจะแตกและตกสะเก็ด พบได้บ่อยตามลำตัว เอว หลัง รวมถึงบริเวณใบหน้าและดวงตา ซึ่งเป็นกรณีที่อันตรายและอาจทำให้ตาบอดได้

นอกจากนี้ยังมีอาการปวดแสบปวดร้อนตามแนวเส้นประสาท รวมถึงเจ็บตามตุ่มเนื่องจากการอักเสบอีกด้วย

คนที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงอายุ และผู้ติดเชือเอชไอวี ล้วนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้

อย่างไรก็ดี หากมีอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รักษาได้ทันท่วงที