Skip to content

รู้จัก “วัคซีน HPV” วัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย ด้วยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่กว่า 6,000 คนต่อปี ทั้งยังเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 7 คน/วัน และเป็นมะเร็งที่ทำให้ผู้หญิงทั่วโลกเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า HPV (Human Papilloma Virus) ซึ่งเชื้อ HPV มีอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ แต่ชนิดที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดมีอยู่ 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ 16 และ 18 หากผู้หญิงติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าว จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกได้มากถึง 70-75% ดังนั้นวัคซีน HPV ในปัจจุบันจึงผลิตจากเชื้อ HPV 2 สายพันธุ์นี้

การฉีดวัคซีน HPV นั้นจะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งได้ 70% ส่วนอีก 30% คุณอาจติดเชื้อ HPV จากสายพันธุ์อื่นๆ จึงควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะฉีดวัคซีน HPV แล้วก็ตาม ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันความเสี่ยง 30% ที่อาจจะเกิดขึ้น

การฉีดวัคซีน HPV ที่เหมาะสมคือ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 9-26 ปี และต้องเป็นคนที่ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน เพราะถ้าผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว จะป้องกันได้น้อยลง ขณะเดียวกัน ผู้หญิงที่มีอายุเกิน 26 ปี แล้วยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ก็สามารถฉีดวัคซีน HPV ได้ และได้รับประโยชน์สูงสุด ได้ผลดีกว่าผู้หญิงที่อายุไม่ถึง 26 ปี แต่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหลายคน