Skip to content

ระวังอย่าให้ร่างกายขาด “น้ำ” #Healthy #ดูแลสุขภาพ #ดื่มน้ำ

ระวังอย่าให้ร่างกายขาด “น้ำ”

“น้ำ” นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ เพราะเป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทุกชนิดต้องอาศัยน้ำ เซลล์จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีน้ำ ได้แก่ กระบวนการการย่อยอาหาร กระบวนการดูดซึมอาหาร และกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
ในร่างกายเราจึงมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 70% ในเลือดมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 92 ส่วนในสมองมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ 85 สรุปโดยรวมแล้วในแต่ละเซลล์จะมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึงร้อยละ 60 เราจึงไม่ควรให้ร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ำ โดยสังเกตดูว่าเรามีอการเหล่านี้บ้างหรือไม่
– ปากแห้ง เพราะร่างกายหยุดผลิตน้ำลาย ส่งผลให้กลืนอาหารลำบาก และกระเพาะต้องรับภาระหนักขึ้น เนื่องจากขาดเอนไซม์มาช่วยย่อยอาหารนั่นเอง
– ผิวแห้ง เพราะน้ำถูกดึงไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นๆ ผิวจึงแห้ง ไม่ชุ่มชื้นอย่างที่ควรจะเป็น
– ตากลวงลึกและดำคล้ำ เพราะรอบดวงตาเรามีของเหลวบรรจุอยู่ เมื่อร่างกายขาดน้ำ ตาจึงโหลและมีรอยคล้ำนั่นเอง
– ท้องผูก เนื่องจากร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอ จึงดึงน้ำจากทุกระบบมาใช้ รวมทั้งบริเวณปลายลำไส้ใหญ่เพื่อนำไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นที่สำคัญก่อน
– ร้อนใน เมื่อร่างกายขาดน้ำ อุณหภูมิภายในจะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อเยื้อภายในช่องปาก นำไปสู่การเป็นร้อนใน
ในแต่ละวันเราจึงควรดื่มน้ำสะอาดให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว หรือจะดื่มมากกว่านั้นก็ได้ เพื่อสุขภาพที่ดี ร่างกายสามารถนำน้ำไปใช้ร่างกายได้อย่างพอเพียง