Skip to content

การตรวจมะเร็งเต้านมแบบแมมโมแกรม เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้

“แมมโมแกรม” คือ การตรวจเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์พิเศษ ซึ่งเป็นเครื่องเฉพาะที่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป แต่มีความสามารถในการตรวจที่ละเอียดกว่ามาก ในการตรวจแมมโมแกรม จะฉายรูปเต้านมด้านละ 2 รูป โดยการบีบเนื้อนมเข้าหากัน และถ่ายรูปจากด้านบน และด้านข้างอย่างละ 1 รูป รวมการตรวจแมมโมแกรมในระบบมาตรฐาน 4 รูป ในกรณีที่พบจุดสงสัย อาจมีการถ่ายรูปเพิ่มหรือ ขยายรูป เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ความพิเศษของการตรวจด้วยแมมโมแกรม คือจะสามารถเห็นจุดหินปูนในเต้านม ซึ่งบางครั้งมะเร็งเต้านม อาจมีขนาดเล็กมาก คลำก็ไม่พบ ตรวจอัลตราซาวด์ก็ไม่พบ สามารถตรวจพบได้เฉพาะในการตรวจแมมโมแกรมเท่านั้น

การทำแมมโมแกรมนั้น จำเป็นต้องกดเต้านม เพื่อให้เนื้อเยื่อกระจาย ให้รังสีผ่าน จะได้เห็นสิ่งผิดปกติในเนื้อเต้านมชัดเจน และรังสีที่ผู้มาตรวจได้รับนั้นน้อยลง โดยอาจจะรู็สึกเจ็บบ้างเล็กน้อย

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีเครื่องมือตรวจ แต่การหมั่นตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ก็จะเป็นการดีที่สุด เฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม